Alison González, tercer sitio en premio NXGN 2021 para promesas mundiales – Antena San Luis