Senoia, el epicentro mundial zombie – Antena San Luis